دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهردانشگاه علوم پزشکی بم  دانشگاه علوم پزشکی جیرفتدانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی کرمان